Околна среда

Запознаване с методиките и техниките за провеждане на вътрешен одит на Интегрирани системи за управление и прилагене на "добри одиторски практики"

Курсът е предназначен за служители на организации, които са внедрили или са в процес на подготовка за разработване и внедряване на Интегрирани системи за управление (ИСУ), съгласно изискванията на Международните стандарти ISO 9001:2015, BS OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2015.

Целта на курса е участниците да бъдат запознати и/или да бъдат разширени техните познания, свързани с:

  •       Основните методи и техники за провеждане на вътрешни одити на Интегрирани системи за управление, съгласно изискванията на Международните стандарти ISO 9001:2015, BS OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2015;
  •       Прилагане на „добрите одиторски практики" при одиторане на ИСУ;
  •       Запознаване с изискванията на ISO 9001:2015, BS OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015 по отношение на изготвяне на годишните програми за провеждане на вътрешни одити в организациите;
  •       Изискванията и техниките за изготвяне на плановете (програмите) за провеждане на вътрешни одити в организациите;
  •       Техниките за разработване на одиторски чек-листи за провеждане на вътрешен одит на ИСУ
  •       Изготвяне на одиторски доклад от проведен вътрешен одит на ИСУ;
  •       Откриване на несъответствия/ потенциални несъответствия;
  •       Техники за документиране на несъответствия/ потенциални несъответствия;
  •       Предприемане на коригиращи и превантивни мерки, свързани с открити несъответствия/ потенциални несъответствия;
  •       приложение на изискванията на Международните стандарти за непрекъснато подобрение на Системите за управление.


Курсът „Запознаване с методите и техниките за провеждане на вътрешен одит на Интегрирани системи за управление и прилагане на „добрите одиторски практики" протича под формата на лекция, а в последната си част като беседа, с активното участие на водещият лектор и обучаващите се лица. По време на обучителният курс се предоставят множество реални примери и съвети за подобряване на теоретичната подготовка и практическите умения на бъдещите вътрешни одитори на ИСУ. Курсът включва и ролеви игри, спомагащи за по-бързо овладяване на теоретичните знания от участниците. Курсът завършва с полагане на тест.

Всички участници получават сертификат за участие в курсът, а участниците, успешно положили финалният тест получават сертификат за Вътрешен одитор на Интегрирани системи за управление.

„АТЕ Консулт" ЕООД предоставя на всички участници безплатни обучителни материали, необходими за овладяване на теоретичните знанията и успешно завършване на курса, както и кафе-паузи.

Курсът има продължителност два /2/ дни. Минималният брой на участниците е 6 човека, а максималният- 12 човека.

 
За повече информация, натиснете тук.

 

 

Етикети : добри одиторски практики,одит,вътрешен одитор,планове,програми