Околна среда

ТЪРСЕНЕ НА ПАРТНЬОРСТВА. ТРАНСНАЦИОНАЛНА МРЕЖА

Наименование на организацията*:
Представител*:
Телефон*:
Е-мейл*:
Сайт*:
Дейност на организацията*:
Обхват на партньорство*:
 

Транснационална мрежа за сътрудничество е изградена по проект BG051PO001-7.0.07-0088 “Без граници при прилагането на иновативни практики в бизнес консултирането”. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ОП “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.