Околна среда

ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 "Системи за управление на околната среда. Изисквания с указания за използване"

Защо ISO 14001:2015?

В основата на Международния стандарт ISO 14001:2015 стои все по-голямата ангажираност на човечеството към спасяването на природата и цялата планета.

Организации от всякакъв вид показват нарастващ ангажимент за постигане и демонстриране на стабилна система по опазване на околната среда чрез контролиране на влиянието от техните действия, продукти или услуги върху околната среда, като взимат предвид политиката и целите си по опазване на околната среда. Те извършват това в контекста на все по-строгите законови разпоредби в тази област, развитието на околната среда, както и общата грижа на заинтересованите страни по въпросите на опазването на околната среда.

Стандартът определя изискванията към системата за управление на околната среда, която може да се интегрира с изисквания на други стадарти за управление, за да помогне на организациите да достигнат както целите свързани с околната среда, така и икономическите си цели.

Кои са предимствата на ISO 14001:2015

 Сертифицираните Системи за управление на околната среда минимизират риска от екологични инциденти. Това създава условия за по-голямо доверие в инвеститорите, стабилно присъствие на международните пазари и по-ниски застрахователни премии.

Чрез сертификацията по ISO 14001:2015 всяка организация доказва и демонстрира своята отговорност за опазване на околната среда. Наблюдението и измерването на основните характеристики помага на висшето ръководство да работи по-ефективно. Ефективният контрол и действията обуславят развитието на компанията.

Подобрението в контрола върху суровините и енергията и намаляването на отпадъците, води до по-малки режийни разходи и съответно увеличава печалбата.

Сертифицирането по ISO 14001:2015 се препоръчва от регулаторните органи като средство за предотвратяване на замърсяването на околната среда.

 

На 15 Септември 2015 г. е публикувана версията на стандарта ISO 14001:2015, която замени ISO 14001:2004. Стандартът има идентична структура с тази на ISO 9001:2015 и също носи идеята за непрекъснато подобряване.

Новости в ISO 14001:2015 Environmental Management System.

Версия ISO 14001:2015 предлага изцяло нова структура на системата за управление на околната среда с цел улесняване на интегрирането с други системи за управление.

Акценти:

  • определяне на рисковете и възможностите за гарантирано постигане на набелязаните цели;

  • определяне на контекста на организацията и заинтересованите страни;

  • интегриране на екологични аспекти и въздействия в стратегическото управление на риска;

  • повече ангажираност от страна на висшето ръководство – лидерство.

Нови концепции:

  • лидерство.

Има три годишен период за преход на съществуващите акредитирани сертификации по версията на ISO 14001:2004, което дава на организациите краен срок за миграция на техните системи за управление на околната среда към новата версия на ISO 14001:2015 до 14.09.2018 г.

Етикети : околна среда, система по околна среда,отговорник по качество,аспекти по околна среда,въздействие на околната среда, СУ, система за управление, ISO 14001:2015, нова версия, международен стандарт