Околна среда

Транзитивен курс по ISO 19011:2018

На 24.07.2019г. ще се проведе Транзитивен курс по ISO 19011:2018 "Указания за извършване на одит на системи за управление"

 

По време на курса ще се акцентира на:

1. Термини, с цел да се отрази процесът - изискване, процес, резултатност, ефикасност, както и комбиниран и съвместен одит.

2. Принцип на одитиране - подход, основан на риска. В старата версия се прокрадваше идеята за управление на риска в процеса на планиране и провеждане на одити, но в новата вече е поставен като основен акцент. Въвеждането му е направено с цел да се гарантира, че одитът ще постигне планираните цели.

3. Указанията за управление на програмата за одит, предвид контекста на организацията, потребностите и очакванията на заинтересованите страни, включително и по отношение на рисковете и възможностите, свързани с програмата.

4. Указанията за извършване на одит, включително използване на подход, основан на риска, наличие и достъп до информация за одита, класификация на несъответствията.

5. Отпадане на Приложение А (информационно) Указания и нагледни примери за знания и умения на одиторите, специфични за съответната област.

6. Разширено е Приложение А (информационно) Допълнителни указания за одитори при планиране и извършване на одити с включени нови елементи:

- процесен подход при одитиране;

- професионална преценка;

- резултати от изпълнението;

- проверка на информацията;

- одитиране на съответствието в рамките на системата за управление;

- одитиране на контекста;

- одитиране на лидерството и ангажираността;

- одитиране на рисковете и възможностите;

- жизнен цикъл - при одитиране на системи за управление по околна среда;

- одит на веригата за доставки;

- одитиране на виртуални дейности и местоположения.

 

 

Курсът е подходящ за всички длъжности и независимо дали е сертифицирана компанията.

Курсът се води от опитен лектор. Подходящи участници са всички лица участващи и провеждащи вътрешни одити.

 

Повече информация за курса и записвания за участие на:

тел.: 052/ 829 811

E-mail: info@ateconsult-bg.com

Етикети : курс, обучение, ISO 19011, вътрешни одити