Околна среда

MLC, 2006

Публикувано е изменение на Наредба за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя от 08.04.2014г.

За повече информация вижте тук.

 

Актуална информация за MLC, 2006: тук

 

Какво представлява Морската трудова конвенция, 2006?

Морската трудова конвенция, 2006 бе приета от Международната организация на труда (ILO) по време на морската сесия на Международната конференция на труда през февруари 2006 в Женева, Швейцария. Конвенцията очертава правата на морските лица по отношение осигуряването на подходящи условия за работа и подпомага създаването на условия за лоялност в конкуренцията между корабособствениците. Разработена е така, че да бъде глобално приложима, лесна за разбиране и с възможност да бъде неизменно допълвана.


Международната трудова конвенция, 2006 е създадена, за да бъде използвана като глобален, законов инструмент, който ще се превърне в "четвъртият стълб" на международния регулиращ режим, осигуряващ качествено корабоплаване, допълвайки ключовите конвенции на Международната морска организация (IMO), като SOLAS ( Международна конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974, както е изменена с протокол от от 1988г.), MARPOL  73 / 78 ( Международна конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с протокол от 1978г и с протокол от 1997г.), STCW, 1978 ( Международна конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците).

Кога влиза в сила Морска трудова конвенция, 2006 и какво ще се случи със съществуващите конвенции?
Морска трудова конвенция, 2006 влиза в сила:

...12 месеца след датата, на която е ратифицирана най-малко от 30 от членовете с общ дял от 33% БТ (GT) от Световния тонаж.

Очаква се ратифицирането да се случи до средата на 2011 година.

Това е по-високо от обичайното ниво на ратификация (за конвенции на Международната организация на труда (ILO)) и е използвана нова формула, осигуряваща по-добро реално въвеждане на Конвенцията. Новата формула е повлияна от факта, че влизането в сила и съответствието на системата, основани на Конвенцията се нуждаят от широко международно сътрудничество, за да се постигне ефективност. Много от  задълженията, произтичащи от Конвенцията са насочени към корабособствениците и Администрацията на флага, което е важно за членовете на Международната организация на труда, които имат морски интереси и голям тонаж под легалната юрисдикция на ратифицираната Конвенция.

Настоящата морска трудова конвенция ще бъде извадена от употреба постепенно, когато членовете на Международната организация на труда, ратифицирали предходната Конвенция, ратифицират и новата Конвенция, но ще има предвиден период, в които ще действат паралелно и двете Конвенции.

Страните, които ратифицират Морска трудова конвенция, 2006 няма да бъдат дълго ангажирани с изискванията на старата конвенция. Страните, които не ратифицират новата Конвенция ще продължат да изпълняват ангажиментите си по старата, която ще бъде "затворена" за нови страни членки.

 

Етикети : морска трудова конвенция,морски конвенции,MLC 2006,международна организация на труда