Околна среда

ОП "ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ" 2014-2020

ПРИОРИТЕТИ

 • Постигане на по-висока ефективност, ефикасност, резултатност и прозрачност в дейността на администрацията;
 • Подобряване на дейността на съдебната система за независимо, справедливо и бързо правораздаване;
 • Повишаване на качеството на предоставяните услуги на гражданите и бизнеса;
 • Осигуряване на устойчивост и ефективност на системата за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
 • Подобряване на информираността на обществото за използването на ЕСИФ в Република България;
 • ДЕЙНОСТИ

ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА:

 • Структура-услуги-електронно управление-интелигентно регулиране-отчетност;
 • Повишаване на професионалната компетентност на служителите

ЗА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА:

 • Въвеждане на електронно правосъдие;
 • Повишаване на професионалната квалификация на магистрати и съдебни служители;

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ Европейските структурни и инвестиционни фондове:

 • Капацитет и сигурност на системата;
 • Публичност на подкрепата;

БЕНЕФИЦИЕНТИ

 • Централна администрация (Администрация на МС, министерства, агенции и др.)
 • Областна администрация;
 • Общинска администрация;
 • Структури на съдебната система (Висш съдебен съвет, ВАС, ВКС, Прокуратура, НИП и др.)
 • Неправителствени организации;

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 • Подобрено качеството на административното обслужване;
 • Електронно управление
 • Комплексно административно обслужване;
 • Въведено електронно правосъдие;
 • Повишен професионализъм и компетентност на служителите в държавната администрация, магистратите и съдебните служители;
 • Ефективна и ефикасна система за Европейските структурни и инвестиционни фондове;
 • Висока обществена информираност за Европейските структурни и инвестиционни фондове;