Околна среда

ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2014-2020

За актуална информация за отворени програми вижте тук.

ПРИОРИТЕТИ

 • Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места;
 • Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване;
 • Модернизация на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването;
 • Транснационално сътрудничество;
 • Техническа помощ;

ДЕЙНОСТИ

 • Подобряване достъпа до заетост и насърчаване на предприемачеството;
 • Предоставяне на обучения, професионално ориентиране и консултиране;
 • Подобряване достъпа до качествени услуги на достъпна цена;
 • Интеграция на маргинализирани общности;
 • Извеждане на децата и възрастните  от институциите;
 • Насърчаване на социалната икономика;
 • Подобряване институционалния капацитет на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването;
 • Транснационално сътрудничество и обмяна на опит и добри практики;

БЕНЕФИЦИЕНТИ

 • Представители на частния сектор;
 • Неправителствени организации;
 • Публични институции;
 • Социални партньори;
 • Общини и райони на общини;
 • Образователни и обучителни организации;
 • Доставчици на социални и здравни услуги;
 • Социални предприятия и кооперации за хора с увреждания;
 • Центрове за информация и професионално ориентиране;
 • Центрове за кариерно развитие;
 • Регистрирани поделения за вероизповеданията;
 • Организации, предоставящи посреднически услуги;
 • Браншови организации;
 • Читалища;
 • МТСП, М3, А3, АХУ, ВРБК;
 • Министерство на физическото възпитание и спорта;

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 • По-висока и по-качествена заетост;
 • По-ниска младежка безработица;
 • По-добро съответствие на уменията на работната сила с нуждите на бизнеса;
 • Постигане на значителен, осезаем и устойчив напредък в посока намаляването на високия риск от бедност и социално изключване;
 • Добре функциониращи, ефективни и ефикасни публични институции на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването.

 

 

Етикети : човешки ресурси,техническа помощ,пазар на труд,ЕСФ,работна сила,човешки капитал