Околна среда

Вътрешни одитори на Системи за управление на качеството

Курсът е предназначен за служители на организации, които са внедрили или са в процес на подготовка за разработване и внедряване на Система за управление на качеството (СУК), съгласно изискванията на Международния стандарт ISO 9001:2015.


Целта на курса е участниците да бъдат запознати или да бъдат разширени техните познания, свързани с:

  •  структурата и изискванията на Международния стандарт ISO 9001:2015;
  •  тълкуването на основните понятия на стандарта;
  •  интерпретацията на изискванията на ISO 9001:2015;
  •  приложението на изискванията на ISO 9001:2015 в реалната практика на организацията;
  •  методите и техниките за планиране и провеждане на вътрешен одит на организацията, прилагане на „добрите одиторски практики";
  •  събиране и документиране на доказателства от проведен вътрешен одит (наблюдения, измервания, интервюиране);
  •  откриване и документиране на несъответствия и потенциални такива;
  •  предприемане на коригиращи и превантивни действия;

 

Курсът за вътрешни одитори на системи за управление на качеството протича под формата на лекция, а в последната си част като беседа, с активното участие на водещият лектор и обучаващите се лица. По време на обучителният курс се предоставят множество реални примери и съвети за подобряване на теоретичната подготовка и практическите умения на бъдещите вътрешни одитори. Курсът включва и ролеви игри, спомагащи за по-бързо овладяване на теоретичните знания от участниците. Курсът завършва с полагане на тест.


Всички участници получават сертификат за участие в курсът, а участниците, успешно положили финалният тест получават сертификат за Вътрешен одитор на системи за управление на качеството.


„АТЕ Консулт" ЕООД предоставя на всички участници безплатни обучителни материали, необходими за овладяване на теоретичните знанията и успешно завършване на курса, както и кафе-паузи.


Курсът има продължителност два /2/ дни. Минималният брой на участниците е 6 човека, а максималният- 12 човека.

 

 

За повече информация, натиснете тук.

 

 

 

Етикети : курс за вътрешен одитор на системи за управление по качестово