Околна среда

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 "Системи за управление на качеството. Изисквания" (заменя ISO 9001:2008)

Какво е ISO 9001:2015?

Системата за управление на качеството е един от най-популярните в света стандарти. 

ISO 9001 е международен стандарт, поставящ изискванията към системите за управление, като дадена организация трябва да демонстрира способността си да предоставя продукт/услуга, който да отговаря на клиентските и приложимите нормативни изисквания и да се стреми непрекъснато да повишава удовлетвореността на клиента.

Всяка организация, която се стреми към непрекъснато подобрение на управленската си дейност и процеса на работа и иска да увеличи ползите от непрекъснатото си усъвършенстване, би следвало да внедри и сертифицира Система за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2015.

Международният стандарт ISO 9001:2015 e приложим за всеки тип организации, независимо от техния вид, размер и продукт/услуга, който предоставят.

Ползите от въвеждане на стандарта ISO 9001:2015:

·         ISO 9001 е важен инструмент за компаниите, за да може да доказват на своите клиенти, особено на международните пазари, че са способни да предоставят продукт в съответствие с техните изисквания.

·         Поддържане на постоянно качество на продукта/услугата и на съответствие с нормативните изисквания.

·         Непрекъснато прилагане на добрите практики.

·         Осигуряване на удовлетворение и добавяне на стойност за клиента.

·         Намалени разходите за осигуряване на качество.

·         Международно признание за модела на управление на дейността.

·     Единна структура на Системите за управление, което позволява лесното интегриране на стандарта ISO 9001:2015 с други стандарти на Системите за управление.

На 23 Септември 2015 година е публикувана нова версия на стандарта ISO 9001:2015.Има три годишен период за преход за съществуващите акредитирани сертификации по версията на ISO 9001:2008, което дава на организациите краен срок за миграция на техните системи за управление на качеството към новата ISO 9001:2015 до 14.09.2018г.

Етикети : ИСО 9001,ISO 9001, система по качество,управление на качеството,мениджър качество,отговорник качество, СУ, СУК, нова версия на стандарта, ISO 9001:2015