Околна среда

Практически указания по околна среда при внедряване и поддъжка на ISO 14001

С внедряването на Система за управление по отношение на околната среда съгласно ISO 14001:2004 организациите се ангажират да намаляват въздействието над околната среда, предизвикано от процесите, свързани с дейността им. Също така се гарантира сигурност, че организациите познават и спазват законовите изисквания, касаещи околната среда. Ангажират се всички нива във фирмата чрез поставяне на цели, дефиниране на очаквани резултати и делегиране на отговорности. Добрата комуникация развива колективния дух. Намаляването на отпадъците и контрола върху разхода на суровини и енергия води до по-малки режийни разходи и увеличена печалба. Настоящото обучение се извършва съгласно регламентите в актуалните промени на нормативната база /закони, наредби, правилници/ по околна среда и изискванията на ISO 14001:2004.

 

Програма

Време

/часове/

Запознаване с нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и Закона за управление на отпадъци

1

Запознаване с нормативните изисквания на други законови и подзаконови актове и други изисквания, които организациите са приели да изпълняват, касаещи околната среда. Оценяване на съответствието

2

Аспекти и въздействия на околната среда от продукти, дейности и услуги. Лицензи и разрешителни

2

Вътрешен обмен на информация и обмен на информация с външни заинтересовани страни

1

Управление на дейностите, които са свързани със значимите аспекти на околната среда. Наблюдение на операциите: попълване на журнали, резултати от инспекции

1

Определяне на потенциални инциденти и извънредни ситуации, които могат да окажат въздействие на околната среда

1

 
По време на обучението се обсъждат и предлагат образци на вътрешнофирмени документи, с които да се докаже изпълнението на законовите регламенти, като заповеди, протоколи, дневници, програми, правилници.


Ако имате конкретни изисквания по теми за обучение, можете да ги предложите и всички казуси ще бъдат съобразени с вашата дейност.

„АТЕ Консулт" ЕООД предоставя на всички участници безплатни обучителни материали, необходими за овладяване на теоретичните знанията и успешно завършване на курса, както и кафе-паузи.

Курсът има продължителност един /1/ ден. Минималният брой на участниците е 6 човека, а максималният- 12 човека.За повече информация, натиснете тук.

 

Етикети : исо 14001,околна среда,екология,аспеки на околната среда,въздействие на околната среда,инспекции по околна среда,