Околна среда

ОП "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014-2020

ПРИОРИТЕТИ

 • Устойчиво и интегрирано градско развитие;
 • Регионална образователна инфраструктура;
 • Регионална здравна инфраструктура;
 • Регионална социална инфраструктура;
 • Регионален туризъм;
 • Регионална пътна инфраструктура;
 • Превенция на риска;
 • Техническа помощ;

ДЕЙНОСТИ

 • Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради и сгради на държавната и общинска администрация;
 • Подобряване на градската среда и подкрепа за зони с потенциал за икономическо развитие;
 • Устойчив градски транспорт;
 • Подкрепа за държавна и общинска здравна инфраструктура;
 • Подкрепа за общинска социална инфраструктура, културна и спортна инфраструктура;
 • Подкрепа за държавна и общинска здравна инфраструктура;
 • Подкрепа за опазване на културното и природно наследство;
 • Подкрепа за пътища 1-ви, 2-ри, 3-ти клас;
 • Подкрепа за предотвратяване на риска от свлачища;
 • Техническа помощ;

БЕНЕФИЦИЕНТИ

 • Общини, за обектите общинска собственост (или за държавна собственост с предоставено право на управление на общините);
 • Дирекция „Обновяване на жилищни сгради", МРР/фонд за жилищно обновяване;
 • Финансови инструменти;
 • Министерство на образованието и науката /МОН/ за училищата държавна собственост към МОН;
 • Министерство на земеделието и храните /М3Х/ за училищата държавна собственост към М3Х;
 • Министерство на културата /МК/ за училищата държавна собственост към МК;
 • Министерство на младежта и спорта /МФВС/ за спортните училища, собственост на МФВС;
 • Висши училища;
 • Общини за общинска образователна инфраструктура от национално и регионално значение;
 • Министерство на здравеопазването;
 • Агенция „Пътна инфраструктура"
 • Религиозните институции на вероизповеданията и техните местни поделения, които са юридически лица;
 • Финансови инструменти;
 • НПО в партньорство с общини (за регионални туристически продукти)

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 • Намалено потребление на енергия от обновените сгради с над 186 млн.kWh, 548 жилищни сгради/блок секции и 272 административни сгради с подобрени енергийни характеристики;
 • Над 2 млн.души облагодетелствано население от подобряването на градската среда;
 • Обновени 350 образователни обекти, в които се обучават над 116 хил.деца или ученици;
 • Новопостроени или възстановени 97 680 кв.м. социални жилища;
 • Деинституционализация - подпомогнати 76 обекта, които ще се ползват от 965 деца и възрастни хора;
 • Подкрепени 62 обекта на културно-историческо и природното наследство и реализирани над 4,8 млн. посещения на подпомогнатите туристически обекти;
 • 633 км обновена пътна инфраструктура от 1-ви, 2-ри, 3-ти клас.


Етикети : регионално развитие,териториално развитие,градско развитие,туризтм,