Околна среда

Онлайн запитаване

ПЪРВОНАЧАЛНО ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА :

Наименование на организацията*:
Мобилен телефон:
Адрес:
Ръководител на организацията*:
Длъжност:
Телефон:
Мобилен телефон:
Лице за контакти*:
Длъжност:
Телефон*:
Email*:
Предмет на дейност на организацията*:
Брой основни процеси в организацията*:
Общ брой служители*:
От тях на две смени:
На три смени:

2. ЖЕЛАЕТЕ ДА ВНЕДРИТЕ СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПО:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. НАЛИЧИЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ :

В организацията има ли разработена система за управление? (Наръчник по качеството, Процедури и др.). Ако „да” в каква степен:
Била ли е оценявана вече Вашата Система за управление (Продукция, Лаборатория, Система за управление, HACCP)?
 
 

4. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО:

Допълнителна информация:

5. КАК НАУЧИХТЕ ЗА АТЕ КОНСУЛТ ООД?