Околна среда

Екология

Екологията е наука, изследваща взаимоотношенията между организмите и взаимодействията им помежду им в околната среда. Като наука обхваща икономиката, домашния бит и живите организми. Основен елемент са екосистемите, взаимосвързани мрежи от растения, животни и организми в даден географски район като зависят едни от други.

Екологията е сфера, която свързва биологични и физични явления във взаимосвързаност между естествените и обществените науки. Съвременната екологията бързо набира темпове на развитие и заема важно място в бизнеса, като в днешни дни не само биолози и еколози се интересуват от нейния прогрес, но и хора с най-различни професии.

Околната среда представлява съвкупност от естествени и антропогенни фактори и компоненти, намиращи се във взаимосвързаност и влияещи върху екологичното равновесие, живота и здравето на човечеството, културно и историческо наследство.

  •  цел предотвратяване и ограничаване на замърсяването.

Опазването на околната среда е комплекс от процеси, насочен към опазване, на околната среда. 

Разписаните дейности в Българското, Европейско и Международно законодателство: закони, наредби, директиви и съпътстващи ги документи, целят: подобряване, възстановяване и предотвратяване от замърсявания на околната среда.

 

  • Опазване на околната среда за сегашните и бъдещи поколения, както и защита на здравето на хората, с цел предотвратяване и намаляване риска върху човешкото здраве;
  • Опазване, съхраняване и развитие на биологичното разнообразие и природните ресурси. 
  • Опазване и разумно използване на компонентите на околната среда;
  • Управление и контрол на факторите, които увреждат околната среда, както и идентифициране и контрол на източните замърсяващи околната среда.

 

„АТЕ Консулт" ЕООД предлага консултантски услуги по следните категории:

 

Съдействие при изготвяне на заявление и съпътстващи документи, необходими за разрешаване на дейност, пред съответните управляващи органи, според българското екологично законодателство.

Съдействие при изготвяне за заявления и необходими документи за придобиване на разрешителни по някои от следните дейности включващи: събиране, транспортиране и/или съхраняване, предварително третиране разкомплектоване, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци. Разработване на фирмени програми, съгласно Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Работни листи. Отчетни книги.

 

 

 

Регламент (EO) №1221/2009 на Европейския парламент и Съветът на Европейския Съюз, относно Управление по Околна Среда - EMAS.

Разработване и внедряване на екологична политика в компании. Иновативен подход при управление не екологосъобрзен бизнес, спрямо дейностите на Вашата компания.