Околна среда

ОП "ОКОЛНА СРЕДА" 2014-2020

ПРИОРИТЕТИ

 • СЕКТОР „ВОДИ"
 • СЕКТОР „ОТПАДЪЦИ"
 • СЕКТОР „БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И НАТУРА 2000"
 • ДРУГИ ПОЛИТИКИ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА (ПОС И ПИК)

ДЕЙНОСТИ

 • ВиК инфраструктура, мониторинг на подземни и повърхностни води, Национален център за управление на водите в реално време.
 • Разделно събиране на битови отпадъци, предварително третиране, повторна употреба, компостиране, съоръжение за опасни отпадъци, доизграждане на съоръжение за болнични отпадъци, изнасяне на стари пестициди.
 • Дейности по Националната приоритетна рамка за действие за Натура 2000.
 • Оптимизиране на законодателството и повишаване капацитета на институциите, отговорни за политики по околна среда и изменение на климата, а също и насърчаване на устойчивото развитие, вкл.в градска среда (демонстрационни или пилотни проекти).

БЕНЕФИЦИЕНТИ

 • Води: Общини, ВиК оператори, Асоциации по ВиК, ПУДООС; структури на МОСВ;
 • Отпадъци: Общини, юридически лица (за дейности, за които се прилагат финансови инструменти), ПУДООС;
 • Натура 2000: Структури на МОСВ, МЗХ и други, отговорни за мрежата НАТУРА 2000; НПО, общини, ПУДООС, научни организации, Областни информационни центрове (за Националната информационна и комуникационна стратегия за Натура 2000).
 • Политики по околна среда и изменение на климата: Институции/структури, отговорни за формиране, прилагане и изпълнение на тези политики; юридически лица;

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 • Ресурсна ефективност и подобряване на околната среда чрез решения, изискващи по-малко инвестиционни/експлоатационни разходи;
 • Устойчивост на местното развитие, чрез отчитане особеностите и нуждите на местната общност и превръщане на НАТУРА 2000 от ограничение във възможност;
 • Устойчивост на сектор „околна среда" чрез икономии от мащаба и осигуряване възстановяването на инвестиционни разходи;
 • Изпълнение на поетите ангажименти съгласно изискванията на европейското законодателство;
 • Спазване на йерархията при управление на отпадъците (предотвратяване-рециклиране-крайно обезвреждане): с цел минимално количество отпадъци за депониране.

Етикети : евро пари за околна среда, ОП Околна среда