Околна среда

Практически указания по здравословни и безопасни условия на труд при внедряване и поддръжка на BS OHSAS 18001

BS OHSAS 18001:2007 е от полза за всички организации, които искат да гарантират здраве и безопасност при работа, като доказват това чрез съответствие с изискванията на този стандарт. На практика организациите, които съзнателно управляват здравето и безопасността при работа, се ангажират с управление на съществуващите рискове и с намаляване до минимум на причините за заболявания и трудов травматизъм. Съгласно изискванията на BS OHSAS 18001:2007 условията на работа в организациите трябва да отговарят на  законовите и подзаконови актове. Настоящото обучение се извършва съгласно актуалните промени в нормативната база /закони, наредби, правилници/ по ЗБУТ, като се изясняват правата, задълженията и отговорностите на работодателя, длъжностните лица и работещите, управлението на дейностите по ЗБУТ и задължителните вътрешнофирмени документи, с които да се докаже изпълнението на законовите изисквания.

 

Програма

Време

/часове/

Запознаване с нормативните изисквания относно определяне на лица координатори по безопасност и здраве, длъжности лица по безопасност и здраве, орган по безопасност и здраве/които са назначени за организиране и изпълнение на ЗБУТ по чл.24, ал.2 от ЗЗБУТ и Наредба № 3 от 27.07.1998 за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове/

1

Нормативни изисквания относно консултативните органи към работодателя по въпросите свързани с осигуряване на ЗБУТ т.е. лицата, които са членове на КУТ / ГУТ по чл.28 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията

1

Нормативни изисквания относно лицата, които ще провеждат инструктажи по Наредба № РД-07/2 от 16.12.2009 за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на ЗБУТ

1

Запознаване с нормативите относно периодичността на измерване на факторите на работната среда и с нормативите относно реда за осигуряване на специално работно облекло и лични предпазни средства

1

Запознаване с нормативните изисквания относно безопасната поддръжка на машини и съоръжения по специфичните изисквания на определени нормативни документи. Оперативно управление

1

Запознаване с нормативните и други изисквания, които организациите са приели да изпълняват и оценяване на съответствието. Идентифициране на опасностите, оценяване на риска и определяне на вида контрол

2

Вътрешен обмен на информация и обмен на информация с външни заинтересовани страни. Определяне на потенциални инциденти и извънредни ситуации, които могат да окажат въздействие на здравето и безопасността при работа

1

 
 По време на обучението се обсъждат и предлагат образци на вътрешнофирмени документи, с които да се докаже изпълнението на законовите регламенти, като заповеди, протоколи, дневници, програми, правилници.

 Ако имате конкретни изисквания по теми за обучение, можете да ги предложите и всички казуси ще бъдат съобразени с вашата дейност.

„АТЕ Консулт" ЕООД предоставя на всички участници безплатни обучителни материали, необходими за овладяване на теоретичните знанията и успешно завършване на курса, както и кафе-паузи.

 Курсът има продължителност един /1/ ден. Минималният брой на участниците е 6 човека, а максималният- 12 човека.


За повече информация, натиснете тук.

Етикети : 18001,здравословни и безопасни условия на труд,курс по ЗБУТ,закона по ЗБУТ,трудов регламент,наредва р-07,противопожарни изисквания