Околна среда

Видове одити предлагани от "АТЕ Консулт" ЕООД

 1.      Диагностичен одит
Диагностичният одит се провежда в организацията преди да е започнало изграждането и въвеждането на Системата за управление.


Целта на този вид одит е да се установи степента на съответствие на работните практики, прилагани в компанията и изискванията на Международния стандарт, на базата на който ще бъде изградена бъдещата Система за управление.


По време на диагностичният одит:
Се преглеждат документооборотите на компанията, свързани с основните бизнес процеси, извършвани в нея;
Се преглеждат писаните методики (правила) на работа (ако има такива); Провеждат интервюта с ключовите служители (мениджъри на различни отдели/ звена);
проверява се наличието на записи за извършваните процеси; търси се съответствие с „добрите практики" и други.


Изходният елемент от провеждането на диагностичен одит е генерирането на Рапорт за извършена диагностика на организацията. В рапорта се описват установените резултати от направените прегледи на документацията на компанията, работните практики и се набелязват основните документи, които ще бъдат разработени, за да се достигне съответствие с изискванията на стандарта, на основата на който ще се разработва Системата за управление. Рапорта за извършената диагностика на компанията представлява метод за ефикасно планиране на процеса на изграждане и въвеждане на Системата за управление.

„АТЕ Консулт" ЕООД извършва диагностични одити на всички свои клиенти преди започване на съвместната работа по изграждане и въвеждане на Системата за управление. Ние можем да Ви предложим и извършване на диагностичен одит, който не е свързан с изграждане на Система за управление. В този случай се установява степента на прилагане на „добрите практики" в бизнес процесите, извършвани от нашите клиенти; съответствието с нормативната и законодателна рамка на страната. При извършване на този вид диагностичен одит нашите квалифицирани консултанти могат да предложат на клиента методи за оптимизиране на работните процеси и повишаване на тяхната ефикасност.

 
2.      Съвместни вътрешни одити на сертифицирани системи (Поддръжка на СУ)
Всички Международни стандарти, на основата на които са изградени различните Системи за управление(СУ) и Интегрираните системи за управление(ИСУ) съдържат изискване за планирана поддръжка на въведените Системи. Целта на провеждане на периодични вътрешни одити на различните процеси е да се оцени ефективността на функциониране на СУ/ ИСУ, да се набележат коригиращите и/или превантивни действия (ако е необходимо), целящи да се подобрят функционирането на СУ/ ИСУ и да се реализира процеса по непрекъснато подобряване на съществуващата система.

Консултантите на „АТЕ Консулт" ЕООД могат да извършват планираните вътрешни одити във Вашата компания и да подпомагат процесите по подобряване на ефективността на функционирането на СУ/ ИСУ.

Ако в организацията има нает сертифициран одитор, „АТЕ Консулт" ЕООД може да подпомогне неговата дейност и да извърши одитиране на процесите, извършвани от вътрешният одитор, тъй като съгласно „добрите одиторски практики" одиторът не може да одитира собствената си дейност. Ако във Вашата компания няма обучен одитор, който да провежда необходимите вътрешни одити, ние можем да Ви помогнем с тяхното планиране, организиране и провеждане.

АТЕ Консулт" ЕООД предлага също така и множество обучения на Представители на ръководството и мениджъри на Системи за управление.


3.      Вътрешни одити на внедрени Системи за управление преди сертификация
Преди да се подходи към процеса на сертификация на изградената и въведена Система за управление е необходимо да се извърши задълбочен преглед на функционирането на Системата за управление, състоянието на генерираните записи, статуса на набелязаните коригиращи и/или превантивни действия, наличие на записи от проведен Преглед от ръководството. Липсата на някои от основните елементи, показващи реалното функциониране на Системата за управление е предпоставка за неуспешно провеждане на сертификационен одит на организацията.

Квалифицираните консултанти, част от екипа на „АТЕ Консулт" ЕООД могат да предложат на своите клиенти провеждане на вътрешни одити на вече въведени Системи за управление, които все още не са преминали през етапа на сертификация. В този случай нашите консултанти могат да оценят степента на ефективно функциониране на въведената Система за управление, да направят задълбочен преглед на генерираните записи от функционирането на основните бизнес процеси на компанията, да набележат адекватни коригиращи и/или превантивни действия (ако е необходимо). Нашите консултанти подпомагат клиента по време на провеждане на сертификационният одит, като защитават неговите интереси. Общите усилия на нашите консултанти и служителите на Вашата компания ще бъдат насочени към постигане на една обща цел- успешна сертификация на въведената във Вашата организация Система за управление.


4.      Провеждане на тренингов одит, непосредствено преди провеждането на сертификационният одит или надзорната визита
Целта на провеждането на този тип одит е да се направи подготовка на служителите, които ще бъдат преки участници при провеждане на сертификационният одит или надзорната визита на сертификационната организация.

С помощта на консултантите на „АТЕ Консулт" ЕООД се провежда реално пресъздаване на дейностите, които ще бъдат осъществени по време на сертификационният одит/ надзорната визита. Предварителното „проиграване" на сертификационният одит/ надзорната визита цели да се направи последен преглед на документацията, доказваща функционирането на СУ, да се намали нивото на стрес в служителите и да се достигне до възстановяване на нормалната работна атмосфера в компанията.

 

Етикети : надзорна визита,одит,сертификация,исо,системи за управление,вътрешен одит,преглед на ръководството