Околна среда

Тенденции в развитието на Системи за управление на качеството и възможностите им за интегриране с други системи за управление на бизнеса

Курсът е предназначен за служители на организации, които са внедрили Система за управление на качеството, съгласно изискванията на Международния стандарт ISO 9001:2015 и желаят да интегрират и други системи за управление на бизнеса.


Целта на курс а е участниците да бъдат запознати с възможностите за непрекъснато подобряване и разширяване обхвата на Системите за управление на качеството чрез интегриране и на други Системите за управление.


Системата за управление на качеството е отворена система, която има възможност да се адаптира към промените на външната среда и цели осигуряване на ефикасно протичане на основните бизнес процеси в организациите. Поради тази причина, всяка една разработена СУК може да бъде интегрирана към различен вид системи за управление, които да разширят нейният обхват и да отговорят на нуждите на организацията, произтичащи от динамично променящата се бизнес среда.


Най- често срещаните примери за интегрирани системи за управление са следните:

  •  Интегрирана система за управление на качеството, безопасността при работа и околната среда, съгласно изискванията на Международните стандарти ISO 9001:2015, BS OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015;
  •  Интегрирана система за управление на качеството и безопасността при работа, съгласно изискванията на Международните стандарти ISO 9001:2015 и BS OHSAS 18001:2007;
  •  Интегрирана система за управление на качеството и околната среда, съгласно изискванията на Международните стандарти ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015;
  •  Система за управление на качеството, интегрирана с ERP или CRM система;
  •  Интегрирана система за управление, включително в ERP или CRM система;
  •  И много други вариации на интегриране на системите за управление.


Основната задача на курса е да запознае участниците с тенденциите в развитието на Системите за управление на качеството и възможностите им за непрекъснато подобряване и удовлетворяване на нарастващите нужди на турболентната бизнес среда. Запознаването с възможностите за непрекъснато подобряване на СУК предпоставят на участниците в курса възможност за развитие на бъдещо конкурентно предимство, повишаване на ефективността на протичане на бизнес процесите в организациите, разширяване обхвата на знанията им, свързани със системите за управление.


Курсът „Тенденции в развитието на Системите за управление на качеството и възможностите им за интегриране с други системи за управление на бизнеса" протича под формата на лекция, а в последната си част като беседа, с активното участие на водещият лектор и обучаващите се лица. По време на обучителният курс се предоставят множество реални примери и съвети за подобряване на теоретичната подготовка на участниците.


Всички участници получават сертификат за участие в курсът, удостоверяващ овладяване на теоретичните възможности за интегриране на СУК с други системи за управление на бизнеса.


„АТЕ Консулт" ЕООД предоставя на всички участници безплатни обучителни материали, необходими за овладяване на теоретичните знанията и успешно завършване на курса, както и кафе-паузи.


Курсът има продължителност един /1/ ден. Минималният брой на участниците е 6 човека, а максималният- 12 човека.

 

За повече информция, натиснете тук .

 

 

Етикети : ицо,системи за управление,курс по качество,интегрирани сиистеми за управление