Околна среда

ХОРИЗОНТ 2020

Какво е „Хоризонт 2020“?

 „Хоризонт 2020“ е най-голямата в историята рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации, като 7-годишният й бюджет е на стойност почти 80 млрд. евро. По-голямата част от финансирането за научни изследвания в ЕС се предоставя въз основа на покани за представяне на предложения на състезателна основа, но бюджетът на „Хоризонт 2020“ включва и финансиране за Съвместния изследователски център -научната служба на Европейската комисия; Европейския институт за иновации и технологии и изследвания в рамките на Договора за Евратом.

 

Работна програма 2014-2015 г. за рамковата програма за наука и иновации „Хоризонт 2020“ включва следните раздели:

1.       Високи постижения в науката

·         Бъдещи и ново възникващи технологии

·         Европейски научноизследователски съвет

·         Мерки „Мария Склодовска-Кюри“

·         Европейски научноизследователски инфраструктури (включително електронни инфраструктури)

2.       Водещи позиции в промишлеността

·         Лидерство в базови и промишлени технологии

o   Въведение в LEITs

o   Информационни и комуникационни технологии

o   Нанотехнологии, авангардни материали, производство и преработка, биотехнологии

·         Достъп до рисково финансиране

·         Иновации в МСП

3.       Обществени предизвикателства

·         Здравеопазване, демографски промени и благосъстояние

·        Продоволствена сигурност, устойчиво земеделие и горско стопанство, мореплавателски и морски изследвания, води и биоикономика

·         Безопасна, чиста и ефективна енергия

·         Интелигентен, зелен и интегриран транспорт

·         Действия за климата, околната среда, ресурсната ефективност и суровини

·         Европа в един променящ се свят - приобщаващи, иновативни и отразяващи Общества

·         Сигурни общества - защита на свободата и сигурността на Европа и нейните граждани

4.       Разпространение на върховите постижения и разширяване на участието;

5.       Наука от и за обществото

6.       Комуникация и разпространение

7.       Работна програма - Европейски съвет за научни изследвания

 

8.       Работна програма – Евратом

 

По-подробна консултация по програмата можете да получите тук.

Етикети : рамкова пограма, Европейски Съюз, Хоризонт 2020, наука, иновации,