Околна среда

Условия за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-4.003 "ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА"

Условия за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-4.003 "ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА"

 

Крайният срок за предаване на проектни предложения: 11.05.2018 г., 17:30 ч.

Цел: Процедурата цели да допринесе за трансфера и въвеждането на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др., в сферите на пазара на труда, социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията, условията на труд и изграждането на административния капацитет в тях.

Общ размер на БФП: 3 500 000 лева
- Минимален размер на БФП: 50 000 лева
- Максимален размер на БФП: 200 000 лева

* На етап кандидатстване всеки кандидат следва да планира само преките си разходи (безвъзмездна финансова помощ и съ-финансиране-ако е приложимо), които не могат да бъдат по-малко от 45 454,55 лв. (БФП) и да бъдат повече от 181 818,18 лв. (БФП).
* Не се изисква съ-финансиране от страна на кандидатите. Безвъзмездната финансова помощ може да покрие 100 % от общо допустимите разходи по проекта на кандидата и на българските му партньори.

Допустими кандидати:
•Кандидатът/партньорът (с изключение на районите на общините) е лице със самостоятелна правосубектност, имащо право да осъществява дейност на територията на Република България в съответствие с действащото българско законодателство;
•Когато кандидатът е община или български партньор по проекта е община, следва да се представи:
- Решение на Общинския съвет за подаване на проектно предложение по конкретната процедура (само ако кандидатът е община/район на община)
- Решение на Общинския съвет за одобряване на партньорство, съгласно ЗМСМА.
•Кандидатът задължително участва в партньорство с поне един партньор от друга страна-членка на ЕС, различна от България, финансиран от ЕСФ
•Кандидатът и всички партньори са подписали Споразумение за транснационално сътрудничество (Transnational Cooperation Agreement);

Допустими партньори:
* По настоящата покана за подаване на проектни предложения е задължително партньорството с минимум един партньор от друга страна-членка на ЕС, различна от България.

Транснационалният партньор няма право да разходва средства от бюджета на настоящата процедура. Транснационалният партньор кандидатства за финансиране по линия на Европейския социален фонд пред управляващия орган на оперативната програма в съответната страна членка.
•Чуждестранните партньори трябва да бъдат регистрирани в платформата за транснационално сътрудничество на ЕС http://ec.europa.eu/esf/transnationality/
•Чуждестранните партньори трябва да предложат специфични умения и опит, иновативни подходи при изпълнението на дейностите и др., които биха допринесли за по-доброто изпълнение на проекта.
•Чуждестранните партньори имат право да участват в повече от едно проектно предложение по настоящата процедура;
•Кандидатът и всички партньори по проекта са подписали Споразумение за транснационално сътрудничество (Transnational Cooperation Agreement), което е прикачено в платформата за транснационално сътрудничество на ЕС

* В случай, че проектното предложение на чуждестранния партньор не бъде одобрено за финансиране от Управляващия орган в съответната държава-членка, то българският кандидат няма да сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, дори и неговото проектно предложение да бъде предложено за финансиране.
* В края на месец март 2018 г. ще бъде организиран форум за търсене на партньори, повече информация за който може да намерите на www.esf.bg

Допустими дейности:

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ са по-долу посочените дейности, като всяка една от тях следва да бъде включена във всяко проектно предложение:

•Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи (социални иновации) чрез организация на семинари, работни дискусии и обучения с цел насърчаване обмена на опит, информация, добри практики и иновативни подходи (социални иновации) между партньорите и другите заинтересованите страни.
•Адаптиране и валидиране на социални иновации, които могат да са на основата на иновативни модели, практики, услуги, продукти от други държави и/или пилотно прилагане на разработени иновативни подходи и модели.
- За целите на процедурата, под „адаптиране на социална иновация" се разбира следното: един от партньорите разполага с продукт, услуга, готово решение или някаква част от него, която ще позволи по-пълно, по-ефикасно и ефективно разрешаване на идентифициран проблем. Адаптирането на социалната иновация се състои в споделяне на неговото познание и опит с другите партньори и неговото привеждане в съответствие с нуждите на кандидата/партньорите, в това число при изпробването на тази иновация в други условия и среда.
- За целите на настоящата процедура под „валидиране на социална иновация" се разбира процесът на нейното прилагане, в това число ако законодателството на България изисква- признаване/сертифициране/легализиране на иновацията.
Дейността може да бъде реализирана в две направления:
- Адаптиране и валидиране на социални иновации, които могат да са на основата на иновативни модели, практики, услуги, продукти от други държави
- Създаване на социална иновация (ново решение) и нейното пилотно прилагане

•Дейности за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи.
Оценката на постигнатите резултати ще проследи логическата връзка между заложеното във Формуляра за кандидатстване и неговото реално изпълнение. Във фокуса на оценката ще бъде приложимостта на социалната иновация въз основа на следните параметри:
•Проследяване постигането на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевата група;
•Особености при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта;
•Ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати.
*Разходите за тази дейност са процентно ограничени. Същите са в максимален размер до 2 % от преките допустими разходи по проекта.
•Дейности за разпространение на постигнатите резултати (положителни и/или негативни).
Кандидатите следва да обърнат внимание, че тази дейност е различна от дейността за информация и комуникация и същата не се изразява в отпечатването и разпространението на брошури/дипляни

* В допълнение към описаните задължителни дейности, допустимо е в проектното предложение да бъдат включени една или и двете допълнителни дейности, посочени по-долу, като същите трябва да са обвързани с постигане целите на проекта:
-Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на други държави членки;
-Изграждане на и/или включване в партньорски мрежи, туининг (побратимяване);
•Информация и комуникация за организация и управление на проекта, наред с преките дейности по проекта.

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ
1. Разходи за възнаграждения
1.1 Разходи за възнаграждения по реда на КТ и възнаграждения по реда на ЗДСл, вкл. осигурителни вноски, начислени за сметка на работодателя- тук се посочват разходите за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодателя на лицата, пряко ангажирани с изпълнението на финансираните дейности и необходими за тяхната подготовка и осъществяване.
1.2 Разходи за възнаграждения по реда на КТ и възнаграждения по реда на ЗДСл, вкл. дължимите вноски за сметка на работодателя, съгласно националното законодателство върху договореното възнаграждение, на лицата, ангажирани с оценката на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на иновативните елементи на проекта, които следва да са в размер до 2 % от преките допустими разходи по проекта.
* В СЛУЧАЙ, ЧЕ ДЕЙНОСТТА ЗА ОЦЕНКА НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ БЪДЕ ВЪЗЛОЖЕНА НА ВЪНШЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ, ТОВА БЮДЖЕТНО ПЕРО НЕ СЕ ПОПЪЛВА. РАЗХОДИТЕ СЛЕДВА ДА БЪДАТ ЗАЛОЖЕНИ В Б. Р 6.2
2 Разходи за командировки
2.1 Разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на лицата, получаващи възнаграждения по т. 1.1 - тук следва да се заложат разходите за командировки на лицата получаващи възнаграждения по т.1.1.
2.2 Разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на лицата от целевата група - тук следва да се заложат разходите за командировки на лицата от целевата група по проекта.

РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ
3. Разходи за материали и консумативи
3.1 Разходи за закупуване на материали и консумативи - тук се включват разходите за закупуване на материали и консумативи, пряко свързани с финансираните дейности и необходими за тяхната подготовка и осъществяване.

РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
4.1 Разходи за закупуване на оборудване и обзавеждане - тук следва да се включат разходите за закупуване на оборудване.

РАЗХОДИ ЗА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
5.1. Разходи за закупуване на нематериални активи - тук следва да се включат разходите за закупуване на нематериални активи.

РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ
6. Разходи за външни услуги
6.1 Разходи за наем да бъдат бюджетирани разходи за наем на зали, оборудване и други.
6.2 Разходи за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на иновативните елементи на проекта, които следва да са в размер до 2 % от преките допустими разходи по проекта.
6.3 Разходи за експертизи, наблюдения, проучвания, анализи и изследвания и др.
6.4 Разходи за конференции, семинари, обучения и други
6.5 Разходи за застраховки на придобитото оборудване и обзавеждане.
6.6 Разходи, произтичащи от договори за изработка/услуга или договори за поръчка по реда на ЗЗД, неквалифицирани другаде, пряко свързани и необходими за изпълнение на проектните дейности.

ЕДИННА СТАВКА
7.1 Непреки разходи - ТЕЗИ РАЗХОДИ ЩЕ БЪДАТ СЛУЖЕБНО ОТРАЗЕНИ ОТ СТРАНА НА УО И СА В РАЗМЕР НА ТОЧНО 10 % ОТ ПРЕКИТЕ ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТА

 

Линк: http://esf.bg/procedures/transnacionalni-partnorstva/

 

Етикети : безвъзмездна финансова помощ по процедура, проекти, BG05M9OP001-4.003 „ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА