Околна среда

inner

„Строителен и технически флот“ АД

  • Разработена, внедрена и подготвена за сертификация интегрирана система за управление, съгласно изискванията на стандартите ISO 9001:2008 „Системи за управление на качеството", ISO 14001:2004 „Системи за управление на околната среда" и BS OHSAS 18001:2007 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа".
  • Разработване, внедряване и подготовка за сертификация на система за управление съгласно изискванията на ISM Code (Международен кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването).
  • Разработване, внедряване и подготовка за сертификация на система за управление съгласно изискванията на ISPS Code (Международен кодекс за сигурността на корабите и пристанищните съоръжения).
  • Разработване, интегриране към вече внедрената система за управление и подготовка за сертификация на система за управление съгласно изискванията на Морската трудова конвенция (MLC, 2006).
  • Разработване и внедряване на SEEMP (План за управление на енергийната ефективност на корабите).
  • Разработване на проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси", схема BG051PO001-2.2.03 „На път". Проектът е одобрен и  се управлява от екипа на „АТЕ Консулт" ООД.
  • Разработване на проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси", схема BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд". Проектът е одобрен.

 

 

Етикети : „Строителен и технически флот“ АД