Околна среда

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 Процедура на подбор на проекти: BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020
Процедура на подбор на проекти: BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите"

 

Цел: Целта на процедурата е повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез прилагане на нови решения, техники и методи.
Краен срок: до 16:00 часа на 23.04.2018 г.
Общият размер на бюджета: 71 644 656.10 лева.
- Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект: 200 000 лева (за микро, малко и средно предприятие);
- Микро предприятия: 500 000 лева;
- Mалки предприятия: 1 000 000 лева;
- Средни предприятия: 1 500 000 лева.

* Интензитетът на помощта зависи от категорията на предприятието и вида на избрания режим на държавната помощ като може да бъде в границите между 70% и 35 %.

Допустими кандидати:
-Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.
-Допустими по настоящата процедура са само кандидати, които са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014.
-Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които имат минимум три приключени финансови години (2014,2015 и 2016 г.) преди датата на обявяване на процедурата.
-Икономическата дейност, за която се предвиждат дейности, свързани с подобряване на ресурсната ефективност попада в сектор C „Преработваща промишленост" съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008-Приложение Н);
-В случаите, когато кандидатите стартират нова икономическа дейност в рамките на проекта, тази дейност също попада в сектор C „Преработваща промишленост" съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008);
-Кандидатите имат реализирани минимум 120 000 лв. приходи от продажби на продукция от дейността;
-Кандидатът не може да заявява подкрепа за повече от един код на икономическа дейност.
-Потенциалните кандидати не могат да участват в процедурата за подбор на проекти и не могат да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че попадат в забранителните режими на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 от 17 юни 2014 година, Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г., Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета, Закон за управление на средствата от Европейките структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ).

Условия за кандидатстване:
По Елемент А „Внедряване" всеки кандидат по процедурата може да избира между ЕДИН от приложимите режими на държавна помощ:
-Регионална инвестиционна помощ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB L 187/26.06.2014).
-Режим „de minimis" съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.
По елемент А допустимият режим за партньора (ако е приложимо) е режим „de minimis" съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.
По Елемент Б "Консултантски услуги" приложимият режим за кандидата е „Помощи за консултантски услуги в полза на МСП" съгласно чл. 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014.
По Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите" приложимият режим за кандидата и партньора е „de minimis" съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.
Допустими дейности:

 

Елемент А „Внедряване" (задължителен)
-Внедряване на технологични и ИКТ решения и методи за оптимизиране на производствените процеси;
-Внедряване на съвременни технологии за предотвратяване образуването на отпадъци в съществуващо производство;
-Внедряване на съвременни технологии, които позволяват повторна употреба на произвеждания продукт, многократната му употреба или удължаване времето му на употреба;
-Внедряване на съвременни технологии, които позволяват рециклиране на отпадъците, получени при производството;
-Внедряване на съвременни технологии за влагане на отпадъците като суровина в съществуващо производство или използването им за производството на друг продукт;
-Внедряване на иновационни производствени материали и повишаване използването на рециклируеми материали в съществуващо производство;
Елемент Б „Консултантски услуги" (незадължителен)
-Консултантски услуги от инженерно-технически характер в подкрепа на дейностите по Елемент А Внедряване.
Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите" (задължителен)
-Въвеждане на оборотни цикли за използване на водите в производствените процеси или други дейности, свързани с пречистване на отпадъчните води;
-Изготвяне на одит за ресурсна ефективност на проекта за целите на процедурата съгласно Приложение Е.
-Организиране и провеждане на събития за мултиплициране на резултатите от проекта;
-Публикации в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на резултатите от проекта;
-Визуализация на проекта;
-Одит на проекта - приложимо за проекти с БФП над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.);
-Извършване на измервания на показателите за емисии от акредитирани лаборатории.

 

Източник: http://opik.bg/procedure/bg16rfop002-3004-podkrepa-za-pilotni-i-demonstratsionni-initsiativi-za-efektivno-izpolzvane-na-resursite

 

Етикети : Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност