Околна среда

ОП "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ" 2014-2020

ПРИОРИТЕТИ

  • Научни изследвания и технологично развитие;
  • Образование и учене през целия живот;
  • Образователна среда за активно социално приобщаване;

БЕНЕФИЦИЕНТИ

  • Министерство на образованието и науката и второстепенните му разпоредители с бюджетни кредити;
  • Българска академия на науките;
  • Образователни,обучителни и научни организации и институции, социално-икономически партньори, училища, университети, работодатели, браншови организации, центрове за професионално обучение, общини, неправителствени организации, извънучилищни педагогически учреждения, младежки организации, спортни клубове, НАПОО, Център за учебно-тренировъчни фирми в средните професионални училища, Национално представителство на студентските съвети и др.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  • Дял от БВП на инвестициите в наука и иновации - 1,5%;
  • Дял на завършилите висше образование между 30-34 годишните - 36%;
  • Дял на преждевременно напусналите училище - 11%;
  • Повишаване на броя на децата, учениците и младежите от ромски произход, интегрирани в образователната система;