Околна среда

Индикативна годишна работна програма "Програма за развитие на селксите райони за периода 2014-2020 г. през 2018 година"

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. през 2018 ГОДИНА

 

Подмярка 1.1: „Професионално обучение и придобиване на умения"
Цели: Подпомагане на организирането и провеждането на курсове за обучение и семинари в областта на селското стопанство и горското стопанство.
Начин на провеждане на процедурата: Подбор на проектни предложения.
Общ размер на БФП по процедурата: До левовата равностойност на 8 000 000 евро.
Допустими кандидати:
- Организациите, които предоставят трансфер на знания чрез курсове за обучение и семинари;
- Висши училища, професионални гимназии, центрове за професионално обучение;
- Научни институти или опитни станции в областта на селското стопанство или горите - за организиране само на семинари.
Примерни допустими дейности: Курсове за обучение и семинари.
Категории допустими разходи: Стандартни разходи с размер на сумата по дейности в зависимост от вида и продължителността на съответния курс за обучение или семинар.
Максимален % на съфинансиране: До 100%.
Дата на обявяване на процедурата: Юли 2018г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: Октомври 2018г.


Подмярка 6.4.1: „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности"
Цели: Развитие на конкурентоспособността на селските райони и създаване на заетост.
Начин на провеждане на процедурата: Подбор на проектни предложения.
Общ размер на БФП по процедурата: До левовата равностойност на 100 000 000 евро.
Минимален размер по БФП: Левовата равностойност на 10 000 евро.
Максимален размер по БФП: Левовата равностойност на 200 000 евро.
Допустими кандидати: Земеделски стопани или микропредприятия, регистриран и като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
Примерни допустими дейности: Инвестиции в неземеделски дейности, като например:
- Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
- Развитие на услуги във всички сектори;
- Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
- Развитие на занаяти и други неземеделски дейности.
Категории допустими разходи: Материални и нематериални инвестиции за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони.
Максимален % на съфинансиране: До 50%
Дата на обявяване на процедурата: Април 2018г.
Краен срок за подаване на проектни предложения: Юни 2018г.

 

Подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ"
Цели: Подкрепата се предоставя за сформиране и функциониране на оперативни групи за постигането на целите на ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост, посочени в член 56 на Регламент (ЕС) № 1305/2013.
Начин на провеждане на процедурата: Подбор на проектни предложения. Подборът на проекти се извършва за две фаза на изпълнение по отделно.
Общ размер на БФП по процедурата:
- До левовата равностойност на 150 000 евро за първа фаза;
- До левовата равностойност на 9 850 000 евро за втора фаза;
Минимален размер по БФП: Неприложимо.
Максимален размер по БФП: За една оперативна група за един проект е левовата равностойност на 1000 000 евро.
Допустими кандидати:
- Оперативни групи, които са учредени като дружества по смисъла на чл. 357 -364 от Закона за задълженият а и договорите (ЗЗД);
- Основни групи субекти в оперативната група са:
o Научни институти или опитни станции,
o Висши училища,
o НПО,
o Земеделски стопани,
o МСП в областта на преработката на храни и К
o Консултантска организация.
Оперативните групи трябва да са сформирани от минимум два субекта един, от които задължително е земеделски стопанин.
Примерни допустими дейности:
„Първа фаза" - сформиране на оперативната група, за дейности по:
- проучване за приложимостта на иновативния проект в конкретни географски райони и стопанства;
- анализ на конкретните производствени методи във връзка с въвеждането на иновативното предложение в практиката;
- създаване на бази данни, необходими за функционирането на оперативната група;
- стимулиране на интерес за прилагане на иновативното предложение - семинари, срещи или други информационни дейности.
„Втора фаза" - функциониране на оперативната група за дейности по:
- осъществяване на сътрудничеството във връзка с изпълнение на иновативния проект;
- преки дейности и инвестиции за изпълнение на иновативния проект.
Категории допустими разходи:
Първа фаза" - допустимите разходи включват:
- Проучвания за приложимост на иновативния проект;
- Стимулиране на интерес и разширяване на оперативната група;
„Втора фаза" -допустимите разходи включват:
- Текущи разходи във връзка със сътрудничеството и оперативната група;
- Преки разходи за изпълнение на иновативния проект, включително разходи за инвестиции/свързани с производството, преработката и/или маркетинга на продукти, включени в Анекс 1 на ДФЕС или памук, с изключение на риба и рибни продукти;
Максимален % на съфинансиране:
- До 100% - за разходите за проучвани я, разходите за стимулиране на интерес и за текущите разходи;
- До 70% за инвестиционни разходи;
Дата на обявяване на процедурата: Май 2018г.
Краен срок за подаване на проектни предложения: Юли 2018г.

 

Източник: Единен Информационен Портал Структурни Фондове на ЕС

Линк: https://www.eufunds.bg/index.php/bg/novini/item/17684-indikativna-godishna-rabotna-programa-na-programa-za-razvitie-na-selskite-raioni-2014-2020-g-za-2018-g-saglasuvana-ot-komiteta-po-nablyudenie-na-prsrOperaStable/Shell/Open/Command

 

Етикети : ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, оперативни групи в рамките на ЕПИ, сформиране, устойчивост, инвестиции, професионално обучение