Околна среда

inner

„Булмаркет Шипинг” ЕООД

  • Разработване, внедряване и подготовка за сертификация на система за управление съгласно изискванията на ISM Code (Международен кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването).
  • Разработване, внедряване и подготовка за сертификация на система за управление съгласно изискванията на ISPS Code (Международен кодекс за сигурността на корабите и пристанищните съоръжения).
  • Разработване, интегриране към вече внедрената система за управление и подготовка за сертификация на система за управление съгласно изискванията на Морската трудова конвенция (MLC, 2006).
  • Разработване и внедряване на SEEMP (План за управление на енергийната ефективност на корабите).
  • Разработване на проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, схема BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд". Проектът е одобрен и се управлява от екипа на „АТЕ Консулт" ООД.
  • Разработен План за управление на отпадъците на кораба.
  • Разработен "Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в "Булмаркет Шипинг" ЕООД" по проект.

 

Референция - ISM Code

Референция - Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в "Булмаркет Шипинг" ЕООД

Референция - финансова помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд".


 

Етикети : „Булмаркет Шипинг” ЕООД