Околна среда

Актуализирана индикативна годишна работна програма на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2018 година

Актуализирана Индикативна годишна работна програма към 23.05.2018 на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 за 2018 година

 

№ 1 Наименование на процедурата: Стимулиране внедряването на иновации в предприятията.
Цели на предоставянето на БФП по процедурата: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за внедряване на иновации и иновативна инфраструктура за подпомагане на процеса на комерсиализация на нови продукти.
Общ размер на БФП по процедурата в лв.: 107 570 650,00лв./ 55 млн. евро
Допустими кандидати: Съществуващи предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския Закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.
Примерни допустими дейности:
- Придобиване на ДМА, необходими за внедряване на иновацията.
- Придобиване на ДНА, необходими за внедряване на иновацията;
- Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите;
- Дейности за инвестиционна подкрепа за тематично фокусирани лаборатории.
Категория допустими разходи:
- Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА);
- Разходи за услуги;
- Разходи за СМР.
Максимален % на съфинансиране: 25-90% в зависимост от категорията предприятие и вида финансиране на дейност.
Дата на обявяване на процедурата: Декември 2018 година
Краен срок за подаване на проектни предложения: Февруари 2019 година
Минимален размер на БФП за конкретен проект: 100 000 лв.
Максимален размер на БФП за конкретен проект:
- Микро и малки предприятия: 500 000 лева;
- Средни предприятия : 750 000 лева
- Големи предприятия: 1 000 000 лева

№ 2 Наименование на процедурата: Развитие на иновационни клъстери
Цели на предоставянето на БФП по процедурата: Предоставяне на подкрепа за създаване и развитие на иновационни клъстери в България.
Общ размер на БФП по процедурата в лв.: 29 924 199 лв. / 15,3 млн. евро
Допустими кандидати: Иновационни клъстери, които са обединения - юридически лица или обединения,които не представляват юридически лица.
Примерни допустими дейности:
- Дейности по подобряване сътрудничеството, обема на информация в подкрепа на бизнеса и трансфера на технологии;
- Дейности по маркетинг на клъстера с цел увеличаване на участието на нови предприятия или организации;
- Дейности по организиране на програми за обучение, семинари и конференции в подкрепа на обема на знания и работата в мрежа, и транснационално сътрудничество.
Категория допустими разходи:
- Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА);
- Разходи за персонал;
- Административни разходи (включително режийни разходи);
Максимален % на съфинансиране: 65% в
Дата на обявява е а процедурата: Септември 2018 година
Краен срок за подаване на проектни предложения: Ноември 2018 година
Минимален размер на БФП за конкретен проект: 200 000 лв.
Максимален размер на БФП за конкретен проект: 500 000 лв.

№ 3 Наименование на процедурата: Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ.
Цели на предоставянето на БФП по процедурата: Подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и капацитет на управление с цел засилване на експортния потенциал на предприятията.
Общ размер на БФП по процедурата в лв.: 150 598 910,00 лв./ 77 млн. евро
Допустими кандидати: Съществуващи микро, малки и средни предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.
Примерни допустими дейности:
- Придобиване на ДМА;
- Придобиване на ДНА;
- Разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството;
- Разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи за управление на бизнеса.
Категория допустими разходи:
- Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)
- Разходи за услуги.
Максимален % на съфинансиране: 25-70 % в зависимост от категорията предприятие и вида финансирана дейност
Дата на обявяване на процедурата: Август 2018 година
Краен срок за подаване на проектни предложения:
- Процедура с два крайни срока за кандидатстване през 2018г.
Минимален размер на БФП за конкретен проект: 100 000 лв.
Максимален размер на БФП за конкретен проект: 1 000 000,00 лв.

№ 4 Наименование на процедурата: Насърчаване на предприемачеството.
Цели на предоставянето на БФП по процедурата: Създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на НСНМСП и специфични сфери свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства.
Общ размер на БФП по процедурата в лв.: 67 227 768,06лв./ 34 373 012 евро
Допустими кандидати: Съществуващи микро, малки и средни предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите с по-малко от две приключили финансови години.
Примерни допустими дейности:
- Дейности за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти- стоки или услуги).
Категория допустими разходи:
- Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)
- Разходи за услуги.
- Оперативни разходи (възнаграждения, наем на помещения и др.)
Максимален % на съфинансиране: 80 %
Дата на обявяване на процедурата: Май 2018 година
Краен срок за подаване на проектни предложения:
- Процедура с два крайни срока за кандидатстване през 2018г.
Минимален размер на БФП за конкретен проект: 50 000 лв.
Максимален размер на БФП за конкретен проект: 200 000,00 лв.

 

Етикети : Актуализирана, индикативна, годишна, работна, програма, ОП, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, 2014-2020 за 2018 година, 23.05.2018, май