Околна среда

ОП "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020

ПРИОРИТЕТИ

 • Предприемачество, експортен и производствен потенциал;
 • Технологично развитие и иновации;
 • Конкурентоспособност и продуктивност на предприятията;
 • Зелена и ефективна икономика;
 • Зелена икономика и ресурсна ефективност;
 • Енергийни технологии и енергийна ефективност;
 • Техническа помощ;

ДЕЙНОСТИ

 • Разработване и внедряване на нови продукти, процеси и бизнес модели в иновативни предприятия;
 • Развитие на съвместни инициативи за изследвания и иновации;
 • Развитие на инфраструктура за иновации и изследвания;
 • Подкрепа за иновативни стартиращи предпрития и бързорастящи предприятия;
 • Обновление и усъвършенстване на технологиите, внедряване на водещи високотехнологични решения, вкл. въвеждане на нови ИКТ-базирани услуги и приложения;
 • Подкрепа за покриване на международно признати стандарти и за сертификация;
 • Подкрепа за развитието на клъстери;
 • Предоставяне на услуги за подкрепа на бизнеса и подобряване на бизнес средата (в т.ч. интернационализация);
 • Внедряване на технологични решения за подобряване на ресурсната ефективност;
 • Подкрепа за повишаване на енергийната ефективност в предприятията;

БЕНЕФИЦИЕНТИ

 • микро, малки, средни и големи предприятия, междинни предприятия -  „mid-caps" (в зависимост от финалните разпоредби на приложимия Регламент) или техни обединения (в т.ч. клъстери), включени партньорства с научноизследователски организации, „София Техпарк"
 • агенции, ведомства и организации на бизнеса и други юридически лица, които са свързани с предоставянето на услуги за подкрепа на бизнеса и подобряване на бизнес-средата;

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 • засилване на иновационната активност и внедряването на иновативни продукти и услуги в предприятията;
 • засилване на интеграцията между елементите на „триъгълника на знанието" (образувание-наука-иновации) и бизнеса;
 • повишаване на производителността и конкурентоспособността на българските предприятия;
 • намаление на количеството на необработени отпадъци, увеличаване на количеството рециклирани отпадъци, намаление на емисиите на парникови газове;
 • понижаване на енергийната интензивност.

 

Важно: Прочетете повече относно предстоящите процедури на ОП "Иновации и конкурентоспособност" Новини - Начална страница

 

Етикети : ОП Иновации и конкурентоспособност