Старт на процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

На 15 Юни 2016 г. стартира процедура за подбор на проектни предложения BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 часа на 15.08.2016 г.

Целите на процедурата са развитие на управленския капацитет и растеж на малките и средни предприятия (МСП) в България чрез подкрепа за специализирани услуги и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата е 30 000 000 евро (58 674 900 лв.).

                - Минималният размер на БФП на проект е 50 000 лева.

                - Максималният размер на БФП на проект е 391 166 левa.

Максималния размер на помощта е 70 % от общия размер на проекта.

Допустими кандидати:

1/Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.

2/ Отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия.

3/ Имат минимум 3 /три/ приключени финансови години към датата на обявяване на процедурата. (2013,  2014 и 2015 г.)

4/ Реализирали са минимален размер на нетни приходи от продажби общо за последните 3 /три/ приключени финансови години в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

o   Микро предприятие          ≥ 210 000 лева

o   Малко предприятие           ≥ 750 000 лева

o   Средно предприятие         ≥ 3 000 000 лева

5/ Развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност, както следва:

- Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства;

- Интензивни на знание услуги;

- Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства.

6/ Не попадат в забранителните режими на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.

7/ Не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.

Допустими дейности:

I. Дейности за развитие и укрепване на управленския капацитет на предприятията:

1. Въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти;

2. Постигане на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти;

3. Внедряване и сертифициране на добри производствени практики;

4. Ре-сертификация на системите за управление;

5. Реинженеринг на процесите в предприятията;

6.Представяне пред потенциални инвеститори и участие на капиталовите пазари в страната и чужбина;

II. Дейности за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги:

1. Дейности за услуги за разработване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.

2. Дейности за придобиване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.

3. Дейности за инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.

4. Дейности за услуги по използването на софтуер за управленски системи като услуга - Saas (Software as a service).

5. Дейности за услуги за „колокация“ на сървъри, необходими за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.

III. Дейности за визуализация на проекта.

Приоритет ще бъде даден на малки и средни предприятия, които кандидатстват за:

- проекти, които се изпълняват на територията на Северозападния район за планиране в съответствие с предвиденото в Споразумението за партньорство прилагане на териториален подход за целенасочена подкрепа на този район.

Етикети : На 15 Юни 2016 г. стартира процедура за подбор на проектни предложения BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкуренто