Околна среда

inner

"Старгейт Маритайм" ЕООД

  • Разработване на проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП "Конкурентоспособност" BG161PO003-1.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление". Проектът е одобрен.
  • Разработване на проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП "Развитие на човешките ресурси" BG051PO001-7.0.07 „Без граници - Компонент 1" - фаза 2. Проектът е неодобрен.


Референция - Консултантски услуги по разработване на проектна документация за кандидатстване по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика".