Околна среда

inner

"Сигда" ООД

  • Разработена, внедрена и подготвена за сертификация интегрирана система за управление, съгласно изискванията на Международните стандарти ISO 9001:2008 „Системи за управление на качеството" и BS OHSAS 18001:2007 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа".
  • Разработване на проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП "Конкурентоспособност" 2007-2013 BG161PO003-1.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление". Проектът е одобрен.

 

Референция - ISO 9001:2008 и BS OHSAS 18001:2007

Референция - Разработване на проектна документация.