Околна среда

Представители на ръководството на Интегрирани системи за управление

Курсът е предназначен за служители на организации, които са внедрили или са в процес на подготовка за разработване и внедряване на Интегрирана Система за управление на качеството, безопасността при работа и околната среда (ИСУ), съгласно изискванията на Международните стандарти ISO 9001:2015, BS OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015.


Целта на курса е участниците да бъдат запознати или да бъдат разширени техните познания, свързани с:

 •  структурата и изискванията на Международните стандарти ISO 9001:2015, BS OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015;
 •  тълкуването на основните понятия на стандартите;
 •  интерпретацията на изискванията на ISO 9001:2015, BS OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015;
 •  приложението на изискванията на ISO 9001:2015, BS OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015 в реалната практика на организацията;
 •  методите и техниките за планиране и провеждане на вътрешен одит на организацията, прилагане на „добрите одиторски практики";
 •  събиране и документиране на доказателства от проведен вътрешен одит (наблюдения, измервания, интервюиране);
 •  откриване и документиране на несъответствия и потенциални такива;
 •  предприемане на коригиращи и превантивни действия;
 •  практически насоки за идентифициране на опасностите, оценяване на риска и определяне на мерки, свързани с изискванията на BS OHSAS 18001:2007;
 •  запознаване с изискванията на нормативните актове и други изисквания, свързани с Международните стандарти ISO 9001:2015, BS OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015;
 •  запознаване с техниките за оценяване на съответствието с изискванията на BS OHSAS 18001:2007;
 •  запознаване с изискванията и техниките за разследване на инциденти, несъответствия, коригиращи и превантивни действия, свързани с изискванията на BS OHSAS 18001:2007;
 •  запознаване с аспектите на околната среда, свързани с изискванията на ISO 14001:2015;
 •  запознаване с техниките и изискванията за разработване на цели и програми, свързани с изискванията на ISO 14001:2015;
 •  запознаване с изискванията на ISO 14001:2015, свързани с аварийна готовност на компанията; мониторинг и измерване на ключовите параметри на дейността.

 

Курсът за Представители на ръководството на интегрирани системи за управление (ИСУ ) протича под формата на лекция, а в последната си част като беседа, с активното участие на водещият лектор и обучаващите се лица. По време на обучителният курс се предоставят множество реални примери и съвети за подобряване на теоретичната подготовка и практическите умения на бъдещите Представители на ръководството на ИСУ. Курсът включва и ролеви игри, спомагащи за по-бързо овладяване на теоретичните знания от участниците. Курсът завършва с полагане на тест.


Всички участници получават сертификат за участие в курсът, а участниците, успешно положили финалният тест получават сертификат за Представител на ръководството на интегрирани системи за управление.


„АТЕ Консулт" ЕООД предоставя на всички участници безплатни обучителни материали, необходими за овладяване на теоретичните знанията и успешно завършване на курса, както и кафе-паузи.


Курсът има продължителност два /2/ дни. Минималният брой на участниците е 6 човека, а максималният- 12 човека.

 

 

За повече информация, натиснете тук.

 

Етикети : курс, курс вътрешен одитор,интегрирани системи за управление