Подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" ОТ МЯРКА 4 "ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ"

Подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" ОТ МЯРКА 4 "ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.


Цел:
Подобряване на икономическата устойчивост и резултати на малките стопанства чрез:
1.преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
2.насърчаване въвеждането на нови процеси и технологии за повишаване качеството на произвежданата продукция;
3.опазване на компонентите на околната среда;
4.спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства.
Подпомагане на проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез:
- модернизиране или увеличаване на наличните производствени материални и/или нематериални активи;
- подобряване на предпазарната подготовка или съхранение на продукцията;
- създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед;
- повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства;
- производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства;
- инвестиции в машини, оборудване и съоръжения за опазване на околната среда;
- инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността, приложими за съответните стопанства;
- изграждане, реконструкция/рехабилитация на съоръжения и оборудване, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода за напояване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата.
Допустими финансирания:
Финансова помощ се предоставя на земеделски стопани за инвестиции в техните стопанства, пряко свързани с една или няколко от дейностите по първично селскостопанско производство и съхранение само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба.
ВАЖНО: Земеделските продукти по ал. 1 могат да бъдат само продукти, включени в приложение № 1.
Допустими кандидати:
- Кандидатстват земеделски стопани:
- Физически лица;
- Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон;
- Кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите.
- Колективни инвестиции могат да кандидатстват признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти.
- Към датата на подаване на проектното предложение лицата по ал. 1 трябва да:
- са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г.
- са получили от земеделска дейност най-малко 33 % от общите си приходи/доходи за предходната календарна година;
- имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 6000 евро и 7999 евро включително и над 50 % от СПО на стопанството е от секторите "Животновъдство", "Плодове и зеленчуци" и/или "Етеричномаслени и лекарствени култури", съгласно продуктите, посочени в приложение № 1;
- са собственици и/или ползватели на цялата налична в земеделското стопанство земя, включително сгради, помещения и оранжерии;
- са собственици и/или ползватели на животновъдните обекти, сгради и помещения, използвани за животновъдната дейност, в случай че развиват такава;
- са микропредприятия или малки предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за малките и средните предприятия;
•Не са одобрени за подпомагане по реда на:
- Наредба № 9 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от ПРСР 2014 - 2020 г.;
- Наредба № 20 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4. "Инвестиции в материални активи" от ПРСР 2014 - 2020 г.;
- Наредба № 14 от 2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от ПРСР;
- Наредба № 9 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Създаване на стопанства на млади фермери" по ПРСР 2007 - 2013 г.;
Размер на БФП
- Финансовата помощ е в размер до 60% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
- Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 1250 евро;
- Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 25 000 евро;
- Максималният размер на общите допустими разходи за проекти за колективни инвестиции е левовата равностойност на 70 000 евро.
Приоритет ще бъда даден на :
•проекти с инвестиции за стопанства, които отглеждат култури в приоритетен сектор "Плодове и зеленчуци" и/или имат регистрирани животновъдни обекти и отглеждат животни в приоритетен сектор "Животновъдство" съгласно приложение № 10;
•стопанства, сертифицирани за производство на биологични продукти;
•стопанства, разположени в необлагодетелствани райони;
•проекти с инвестиции за повишаване на енергийната ефективност;
•проекти с инвестиции за иновации в стопанствата;
•проекти с инвестиции от земеделски стопани, членове на сдружения за напояване;
•проекти с инвестиции, които ползват вода от инфраструктура с по-малки загуби и по-висока ефективност при използване на водните ресурси.

Допустими разходи в рамките на земеделското стопанство са:
1.строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост,
2.закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес;
3.създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
4.разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС,;
5.закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи;
6.закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за земеделските производствени дейности на територията на селски район съгласно приложение № 13;
7.разходи за рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови напоителни системи и оборудване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата, водовземни съоръжения, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната експлоатация;
8.разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация;
9.закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
10.за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
11.разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 - 10;
Ред за кандидатстване:
- Производството по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор започва в деня на публикуването на обявата за откриване на процедурата чрез подбор в „ИСУН2020".
- Обявата се издава от изпълнителния директор на ДФЗ - РА, след одобрение от министъра на земеделието, храните и горите или упълномощено от него лице.
- Обявата съдържа началния и крайния срок за приемане на проектни предложения, както и бюджета на подмярката за съответния период на прием.
- Периодът на прием не може да бъде по-кратък от 60 календарни дни.
- Безвъзмездна финансова помощ се предоставя по реда на ЗУСЕСИФ и съобразно тази наредба.
- Кандидатстването се извършва единствено чрез електронно подадено проектно предложение в ИСУН. В случаите на включени в проектното предложение строително-монтажни работи техническите или работните проекти могат да се представят на хартиен носител в съответната областна дирекция на ДФЗ - РА, по място на извършване на инвестицията.

 

Източник: https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137177294

 

Етикети : инвестиции, земеделски стопанства, тематична подпрограма, малки , мясрка, посмярка 4.1.2, материални активи