Оценка на въздействие върху околната среда

Оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС

Преценка от необходимостта за ОВОС

Екологична оценка. Оценка на съвместимост

 

Екипът от специалисти на „АТЕ Консулт" ЕООД предлага консултации и съдействие при реализирането на Вашето Инвестиционно Предложение (ИП), което може да бъде: предварително или т.нар. прединвестиционно проучване или задание за проектиране, за строителство, дейност, технология, изграждане на съоръжения, инсталации или схеми, намеса в естествената околна среда и ландшафта, добив на природни ресурси и други инвестиционни намерения.

 

Според Закона за Опазване на Околната Среда (ЗООС), някои Инвестиционни Предложение подлежат на:

  •  Преценка за необходимостта от извършване на Оценка на Въздействието върху Околната Среда;
  •  Процедура по извършване на Оценка на Въздействието върху Околната Среда;
  •  Процедура по Екологична Оценка;
  •  Процедура по Оценка на съвместимост.

 

Всяко едно Инвестиционно Предложение подлежи на съгласуваност пред съответната институция, отбелязвайки, че Възложителите на ИП са задължени да информират компетентните органи за своите инвестиционни намерения. Във връзка с това бихме желали да Ви запознаем с някои процедури.

 

Екологичната оценка (ЕО) и Оценка на Въздействие върху Околната Среда (ОВОС) се извършват на планове, програми и Инвестиционни предложение, които при реализирането на дейността си биха причинили значителни въздействия върху околната среда.

Екологичната оценка се извършва на планове и програми, които са в процес на изготвяне и/или на утвърдени от централни и териториални органи на изпълнителната власт, органи на местното самоуправление и Народното събрание. ЕО на планове и програми се извършва едновременно с изготвянето им, предвид целите и териториалният обхват, с цел да се идентифицират, опишат и оценят възможните въздействия от прилагането дейности на ИП.
В Закона за Опазване на Околната Среда (ЗООС) са разписани дейности - ИП, подлежащи на Оценка на Въздействието върху Околната Среда (ОВОС), съгласно Приложение 1 и 2 от ЗООС.

 

Инвестиционни Предложение с цел реализиране на строителство, дейности и технологии, попадащи в Приложение 1 от ЗООС, подлежат на процедура по Оценка на Въздействие върху Околната Среда (ОВОС). В този случай, Инвеститорът трябва да предостави пред компетентните органи Доклад за ОВОС, който доклад се изготвя от екип от експерти с ръководител, притежаващи съответните компетенции и умения за изготвяне на ОВОС.

 

Инвестиционните Предложение попадащи в Приложение 2 от ЗООС, подлежат на процедура преценка за необходимостта от ОВОС, с цел определяне до каква степен на значимост ще бъде въздействието върху околната среда при реализиране на ИП. Като за целта, Инвеститорът е необходимо да предостави допълнителна информация по ИП. Необходимостта от извършване на ОВОС за всеки един конкретен случай се преценява и възлага от Органите за Управление на Околна Среда - Министърът на МОСВ или от Директора на РИОСВ. Възлагането за изпълнение на процедура по ОВОС е въз основа на преценка от подадената информацията и характеристика на ИП - описание на предлаганите дейности, технологии, ресурс, капацитет, съвместимост с други предложения, спрямо природните ресурси и генерираните отпадъци, увреждането и замърсяването на околната среда и водните обекти, местоположението, чувствителността и уязвимостта на средата и нейни потенциални въздействия и други фактори.

 

Екипът ни знае, че за реализирането на всяка една идея се преминава през различни трудности. Ако имате нужда от консултации в горе изброените области, споделите с нас Вашите трудности, можем заедно да направим реалност Вашата идея.

 

Ако имате въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нас в секцията контакти.

 

Закони и наредби:
Закона за опазване на околната среда - ЗООС
Закон за биологичното разнообразие - ЗБР
Закон за защитените територии - ЗЗТ
Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения, дейности и технологии - Наредба ОВОС
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта - Наредбата за ОС

 

Етикети : ОВОС,ЕО,ОС,ЗООС,оценка на въздействието върху околната среда