Околна среда

Индикативна годишна работна програма за 2018 година по ОП„Околна среда" 2014-2020

Индикативна годишна работна програма за 2018 година по ОП РЧР 2014-2020

 

През 2018 година по ОП РЧР ще бъдат отворени за кандидатстване следните процедури

 

През 2018 година ОП РЧР за частния сектор предвижда една единствена възможност за усвояване на средства чрез конкурентен подбор, а именно:


Наименование на процедурата: „Транснационални партньорства" /нов прием/
Цел на процедурата: Операцията цели да допринесе за трансфера и въвеждането на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др., в сфери на пазара на труда, социалното включване, здравеопазване, равните възможности и недискриминацията условията за труд и изграждането на административния капацитет в тях.
Общ размер на БФП по процедурата: 3,5 млн. лева
Допустими кандидати: Всички
Допустими дейности:
-Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на други държави членки;
-Обмен на персонал, ръководители на програми и проекти, обучаващи, представители на заинтересованите страни, както и на представители на целевата група;
-Организация на публични събития, семинари, работни дискусии и обучения с цел насърчаване обема на опит, информация, добри практики и иновативни подходи между партньорите и други заинтересовани страни;
-Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересованите страни по отношение на разработването,прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи;
-Изграждане на и/или включване в партньорски мрежи, туининг (побратимяване);
-Съвместно или координирано провеждане на социални експерименти чрез адаптиране и/или валидиране на иновативни модели, практики, услуги, продукти и помощни системи от други държави;
-Пилотно прилагане на разработени иновативни подходи и модели;
-Дейности за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи;
-Дейности за разпространение на постигнатите резултати (положителни и/или негативни).
Максимален % на съфинансиране: 100%
Дата на обявяване на процедурата:Февруари 2018 година
Краен срок за подаване на проектни предложения: Май 2018 година
Размер на БФП за проект:
-Минимум 50 000 лева
-Максимум 200 000 лева.

Допълнителна информация по отношение на допустимите кандидати (и те са):
-Министерство на труда и социалната политика (МТСП) и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към МТСП;
-Министерство на здравеопазването (МЗ) и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването;
-Министерство на младежта и спорта;
-Комисия за защита от дискриминация;
-Агенция по заетостта (АЗ);
-Агенция за хората с увреждания;
-Агенция за социално подпомагане;
-Център за развитие на човешките ресурси и регионалните инициативи;
-Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение";
-Министерство на правосъдието;
-Държавно предприятие „Фонд затворено дело";
-Организации предоставящи посреднически услуги на пазара на труда;
-Образователни и обучителни организации и институции;
-Работодатели;
-Социални партньори;
-Общини и райони на общини;
-Центрове за информация и професионално ориентиране;
-Неправителствени организации;
-Доставчици на социални и здравни услуги;
-Центрове за информация и професионално ориентиране;
-Читалища;
-Социални предприятия и кооперации за хора с увреждания;
-Регистрирани поделения на вероизповеданията;
-Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда";
-Фонд „Условия на труд";
-Социална закрила;
-Държавна агенция за закрила на детето;
-Национална агенция за професионално образование и обучение;
-Секретариатът н Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси чрез Администрацията на МС;
-Секретариатът на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания чрез МТСП;
-Обучителни организации на държавната администрация.

Кратка информация за другите процедури,  които ще бъдат отворени през 2018 година:
№1 Наименование на процедурата: „Работа"
Допустим кандидат: Агенция по заетостта
№2 Наименование на процедурата: „Ограничаване и превенция на неформалната икономика - 2"
Допустим кандидат: Национално представителни организации на работодателите и на работниците и служителите
№3 Наименование на процедурата: „Път към заетостта"
Допустим кандидат: Национално представителни организации на работодателите и на работниците и служителите
№4 Наименование на процедурата: „Подкрепа за повишаване адаптивността на заетите лица и предприятията към променящите се икономически условия"
Допустим кандидат: Национално представителни организации на работодателите и на работниците и служителите
№5 Наименование на процедурата: „Подобряване адаптивността на заетите лица и укрепване на колективното трудоводоговаряне на териториално и секторно равнище"
Допустим кандидат: Национално представителни организации на работодателите и на работниците и служителите.
№6 Наименование на процедурата: „Продължаваща подкрепа за деинституционални знания децата и младежите - етап 2"
Допустим кандидат: Общини, Министерство на здравеопазването.
Допустими партньори: НПО, доставчици на социални услуги, лечебни заведения.
№7 Наименование на процедурата: „Нов шанс за социално включване"
Допустим кандидат: Агенция за социално подпомагане
№8 Наименование на процедурата: „Осигуряване на патронажа грижа за нуждаещи се лоца с увреждания и възрастни хора концепция/"
Допустим кандидат: Частни доставчици на със задължителни партньори общини и МЗ или МЗ със задължителни партньори общини и частни доставчици на здравно-социални услуги.
№9 Наименование на процедурата: „Подобряване ефективността на политиката по доходите и пригодността за заетост на българските граждани"
Допустим кандидат: МТСП
№10 Наименование на процедурата: „Подобряване на условията на труд в Българи чрез намаляване на условията за дискриминацията"
Допустим кандидат: КЗД
Партньор: МТСП
№11 Наименование на процедурата: „Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността"
Допустим кандидат: НОИ
№12 Наименование на процедурата: „Единна система за съхранение , управление и анализ на данните (ЕССУАД в МТСП) / концепция/
Допустим кандидат: МТСП


Източник на информация: ОП „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020

Линк: http://ope.moew.government.bg/files/useruploads/files/igrp_ope_2018-bg.pdf

 

Етикети : Индикативна годишна работна програма за 2018 година по ОП„Околна среда, Транснационални партньорства, Подобряване на условията на труд, здравно-социални услуги