Околна среда

Индикативна годишна работна програма на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 през 2018 година

Индикативна годишна работна програма
на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020
през 2018 година


№ 1 Наименование на процедурата: Стимулиране внедряването на иновации в предприятията.
Цели на предоставянето на БФП по процедурата: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за внедряване на иновации и иновативна инфраструктура за подпомагане на процеса на комерсиализация на нови продукти.
Общ размер на БФП по процедурата в лв.: 107 570 650,00лв./ 55 млн. евро
Допустими кандидати: Съществуващи предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския Закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.
Примерни допустими дейности:
- Придобиване на ДМА, необходими за внедряване на иновацията.
- Придобиване на ДНА, необходими за внедряване на иновацията;
-Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите;
-Дейности за инвестиционна подкрепа за тематично фокусирaни лаборатории.
Категория допустими разходи:
-Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА);
-Разходи за услуги;
-Разходи за СМР.
Максимален % на съфинансиране: 25-90% в зависимост от категорията предприятие и вида финансиране на дейност.
Дата на обявява е а процедурата: Декември 2018 година
Краен срок за подаване на проектни предложения: Февруари 2019 година
Минимален размер на БФП за конкретен проект: 100 000 лв.
Максимален размер на БФП за конкретен проект:
-Микро и малки предприятия: 500 000 лева;
-Средни предприятия : 750 000 лева
-Големи предприятия: 1 000 000 лева
№ 2 Наименование на процедурата: Развитие на иновационни клъстери
Цели на предоставянето на БФП по процедурата: Предоставяне на подкрепа за създаване и развитие на иновационни клъстери в България.
Общ размер на БФП по процедурата в лв.: 29 924 199 лв. / 15,3 млн. евро
Допустими кандидати: Иновационни клъстери, които са обединения - юридически лица или обединения,които не представляват юридически лица.
Примерни допустими дейности:
-Дейности по подобряване сътрудничеството, обема на информация в подкрепа на бизнеса и трансфера на технологии;
-Дейности по маркетинг на клъстера с цел увеличаване на участието на нови предприятия или организации;
-Дейности по организиране на програми за обучение, семинари и конференции в подкрепа на обема на знания и работата в мрежа, и транснационално сътрудничество.
Категория допустими разходи:
-Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА);
-Разходи за персонал;
-Администартивни разходи (включително режийни разходи);
Максимален % на съфинансиране: 65%
Дата на обявява е а процедурата: Септември 2018 година
Краен срок за подаване на проектни предложения: Ноември 2018 година
Минимален размер на БФП за конкретен проект: 200 000 лв.
Максимален размер на БФП за конкретен проект: 500 000 лв.
№ 3 Наименование на процедурата: Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ.
Цели на предоставянето на БФП по процедурата: Подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и капацитет на управление с цел засилване на експортния потенциал на предприятията.
Общ размер на БФП по процедурата в лв.: 150 598 910,00 лв./ 77 млн. евро
Допустими кандидати: Съществуващи микро, малки и средни предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.
Примерни допустими дейности:
-Придобиване на ДМА;
-Придобиване на ДНА;
-Разрабoтване, внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството;
-Разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи за управление на бизнеса.
Категория допустими разходи:
-Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)
-Разходи за услуги.
Максимален % на съфинансиране: 25-70 % в зависимост от категорията предприятие и вида финансирана дейност
Дата на обявява е а процедурата: Април 2018 година

Краен срок за подаване на проектни предложения: Юни 201 година
Минимален размер на БФП за конкретен проект: 100 000 лв.
Максимален размер на БФП за конкретен проект: 1 000 000,00 лв.

 

Източник на информация: ОП ИК

Линк: http://opic.bg/news/indikativna-godishna-rabotna-programa-za-protsedurite-za-predostavyane-na-bezvzmezdna-finansova-pomoshch-po-op-inovatsii-i-konkurentosposobnost-2014-2020-za-2018-g

 

 

Етикети : Индикативна годишна работна програма, Оперативна програма,Иновации и конкурентоспособност, финансиране на проекти, разходи, дейности, краен срок, клъстери, иновационни, производствен капацитет