Околна среда

"Импулс-Е" АД

  • Разработена, внедрена и подготвена за сертификация интегрирана система за управление, съгласно изискванията на Международните стандарти ISO 9001:2000 „Системи за управление на качеството" ISO 17025:2005 „Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране" и ISO 17020:2004 "Общи критерии за дейността на различните видове органи контрол".

Референция - ISO 9001:2000, ISO 17025:2005 и ISO 17020:2004