Околна среда

inner

"До БГ" ЕООД

  • Разработване на проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП "Конкурентоспособност" BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги". Проектът е неодобрен.

 

 

Референция - за конкурентен подбор на проекти.