Околна среда

"Джамбо" ЕООД

  • Разработена, внедрена и подготвена за сертификация Система за управление, съгласно изискванията на Международния стандарт ISO 17020:2004 "Общи критерии за дейността на различните видове органи контрол".