Околна среда

inner

"Ди Джи Софт" ООД

  • Разработване на проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП "Конкурентоспособност" BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги". Проектът е одобрен и се управлява от екипа на „АТЕ Консулт" ООД.


Референция - за кандидатстване по процедура конкурентен подбор на проекти.