Околна среда

inner

"Далкия Варна" ЕАД

  • Разработена, внедрена и подготвена за сертификация Система за управление, съгласно изискванията на Международния стандарт ISO 9001:2008 „Системи за управление на качеството".
  • Разработване на проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси" BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд". Проектът е одобрен и се управлява от екипа на „АТЕ Консулт" ООД.
  • Разработване на проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Фонд Условия на труд "С грижа към хората-подобряване качеството и условията на труд на служителите в "Далкия варна" ЕАД". Проектът е одобрен и се управлява от екипа на „АТЕ Консулт" ООД.
  • Управление на проект по ОП „Конкурентоспособност"BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията".

 

Референция - ISO 9001:2008

Референция - Безопасен труд