Околна среда

"Астро Трейд" ООД

  • Разработена, внедрена и подготвена за сертификация Интегрирана система за управление, съгласно изискванията на Международните стандарти ISO 9001:2008 „Системи за управление на качеството", ISO 17025:2006 "Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране" и HACCP "Анализ на опасностите, контрол на критичните точки и ръководство за прилагането му".


Референция - ISO 9001:2008, ISO 17025:2006 и HACCP