„АТЕ Консулт” ООД – бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-7.0.07 „Без граници – Компонент 1 – Фаза 2”

 

 

 

„АТЕ Консулт" ООД - бенефициент

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"

схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

BG051PO001-7.0.07 „Без граници - Компонент 1 - Фаза 2"

 

 

На 16.04.2013 г. „АТЕ Консулт" ООД официално подписа договор за получаване на безвъзмездна финансова помощ, предоставена от Европейския социален фонд чрез ОП „Развитие на човешките ресурси", схема BG051PO001-7.0.07 „Без граници - Компонент 1 - Фаза 2", проект „Без граници при прилагането на иновативни практики в бизнес консултирането".

Продължителност на проекта: 18 месеца
Цел на проекта: Цел на проекта е да се изгради ефективно транснационално сътрудничество между партниращите организации, което чрез обмяна на опит и постигнати резултати да разработи, тества и въведе иновативни подходи при прилагането на „добрите практики" в разработването, въвеждането и подготовката за сертификация на Системи за управление от различен тип, включително по качество, сигурност и безопасност в МСП, големи предприятия, браншови и НПО.

 
 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна Програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

Публично съобщение за ценово предложение №01/01.08.2014г. за Организиране и провеждане на обучение по прилагане на изискванията на международните стандарти и кодекси в областта на разработването и въвеждане на Системи за управление (СУ).

 

Документи