Околна среда

АТЕ Консулт ЕООД изпълнява проект BG16RFOP002-2.073-1516-C01

             

 

На 3-ти Юли 2020 година „АТЕ Консулт“ ЕООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 - 2020, процедура BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

 

Проектът е насочен към преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

               Основната цел е Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места

 

Проектът BG16RFOP002-2.073-1516-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 е на обща стойност 7 000,00 лева. Размерът на европейското финансиране е размер на 5 9500,00 лева и национално финансиране в размер 1 050,00 лева.

Период на изпълнение на проекта е 3 месеца. Изпълнението на дейностите по договора започва от 03.07.2020 година.

 

Изпълнението на проекта се основава на целите на ОП ИК 2014-2020 и е в съответствие с Приоритетна ос Предприемачество и капацитет за растеж на МСП

 

 

Екипът на „АТЕ Консулт“ ЕООД

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект BG16RFOP002-2.073-1516-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.